Peter und Barbara Tümmel
Home
Peters  Hobbys
Barbaras  Hobby
Urlaub
Links
Gästebuch
Impressum

 

De kleene Bimmlboahn

Vu Sitte uffs Gebirge huch

do fährt e kleenes Boahnl:

anne Lokmotive vurneweg

und dodroaa vier, fimf Waajnl.

Und bimmln tutts, woas bimmln koann,

drum heeßts ju o de Bimmlboahn:

Bim, bim, bim iech war schunn kumm,

ich hoa mersch eemoa viergenumm.

 

Baajn Haalepunkt zum irschtn Moa

verschnauft sichs kleene Boahnl.

Dann gieht a Schoaffnervurneweg,

dar schwenkt a rutes Fahnl.

Und is amo de Stroaße frei –

macht´s kleene Boahnl hurtch verbei:

Bim, bim, bim….

 

Nu fährt se durch´s Viadukt

hie zun Schitznhaus.

Do steigt ne Hampvll Leute ei,

duch kenner steigt schunn aus.

Aber´s brauch noch kees zu stiehn

und de Foahrt koann wetter giehn.

Bim, bim, bim…

 

Itz rumplts uff de Vierstoadt zu

mit urndlichm Gebimml.

Aus dr Lok steigt schwoarzer Rooch,

mer sahn goar kee´n Himml.

De Lok braucht baale ville Kroaft,

dermitt se dann de Steigung schoafft:

Bim, bim, bim…

 

Noa Vierstadt gitts uff Ulberschdurf.

Mer foahrn schunn dreißch Minutn.

Irscht kumm mer hie zun Niederndurf,

doas Bahnl tutt schunn tutn.

Dar Rumitzsche hirrts ganz bestimmt,

ar weeß, doas itz doas Boahnl kimmt:

Bim, bim, bim…

 

Ulberschdurf ist ziemlch lang,

nu kimmt de Zeißigschäke.

Hier hullt dar gude Schoaffnerschmoann

fersch Perschenoal Getränke –

uff dr Lok doa kriegn se ´n Malzkaffee

ar salber trinkt a Bier, juchhe!

Bim, bim, bim…

 

Itz kimmt a Barg, dar kust vill Kroaft,

doa muss dr Schoaffner schiebn.

Noa fimf Minutn wirds geschoafft,

Bertsdurf leit doa driebn.

Vurm Boahnhof stieht a Bimmlschild,

doas Bahnl bimmelt imbändch wild:

Bim, bim, bim…

 

Vu Bertsdurf ab giehts durch ´n Buhsch,

doa koann ees ne weit guckn.

Noch keene fimf Minutn hie

fängts Boahnl oa zu ruckn.

Zun Glicke stiehn oack fest de Bänke

und mer haaln fur dr Wittichschänke:

Bim, bim, bim…

 

 

Pfefft de kleene Bimmlboahne

vur dr Teiflsmihle,

bläkt dr aale Tepperwirt:

„Nu aber naus de Stiehle.

Itz kumm duch glei, doa kenntch druf puchn,

a poar de Kriche huchgekruchn!“

Bim, bim, bim…

 

´S letzte Sticke bis Oybin

tutts Boahnl poar mo pfeifm.

Doas heeßt fer uns, mer senn glei do,

dr Oybm lässtch schunn greifm,

dr Huchwaald und de andern Steene.

Boahnlfoahrt wie woarscht de schiene.

Bim, bim, bim, iech bie gekumm,

iech hoatt mersch eemoa viergenumm!

 

 

 

Zurück
Top
webmaster[at]tuemmel.eu